હૈદરાબાદનો આકાશ: આકાર્યક્ષેત્રની આખરી ચંદ્ર ગ્રહણ કથા

By: SS Latest News

હૈદરાબાદનો આકાશગંગા: વર્ષનું અંત આવ્યું છે, અને હોય છે વ્યક્તિગત ઉપગ્રહણનો મજો લેવાનો હૈદરાબાદમાં.

ચંદ્ર ગ્રહણની સમયગાળો: ચંદ્ર ગ્રહણ 28 ઓક્ટોબરના રાત 11:31 વાગ્યે શરૂ થશે, અને આકાશની શ્રેષ્ઠ આવેગું પડે 29 ઓક્ટોબર ના 1:08 વાગ્યે અને 3:56 વાગ્યે સમાપ્ત થશે.

મેટીઓરોલોજિકલ રિપોર્ટ: આધારાત્મક રિપોર્ટના આનુપાતે, 28 ઓક્ટોબરની રાતે હૈદરાબાદમાં વર્ષી આવ્યો બાદળમય આવશ્યક છે.

બીજો દોડો આકાશગંગા: આકાશગંગા સૌની સાથે અન્ય એક આકાશમાં પણ આવશે, 14 ઓક્ટોબરની સૌર અને 28 ઓક્ટોબરની ચંદ્ર ગ્રહણ.

આંશિક ચંદ્ર ગ્રહણ: 28 ઓક્ટોબરનો ચંદ્ર ગ્રહણ આંશિક ચંદ્ર ગ્રહણ હશે, અર્થાત્ મૂન્ નો એક છોટો ભાગ ધરતીની છાયામાં ડૂબવું હશે.

આકાશીય દર્શન કરવા માટે તમે રાત્રી જગવા માટે તૈયાર રહેવાનું આવશ્યક હશે, પરંતુ તે તમામ લોકો માટે એક મોહક અનુભવ છે જે આકાશની ઓર જોવા માટે અનેક છે.